Регуляторні акти

КРИВОКОЛІНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

21 позачергова сесія  сільської  ради  VIІ  скликання

                                                       РІШЕННЯ

Від  26 червня  2017 року  №  21/11

с. Криві  Коліна                                       

Про проект рішення  «Про  порядок пайової

 участі замовників у розвитку інженерно-транспортної

та  соціальної інфраструктури населених

пунктів Кривоколінської сільської ради»

   Керуючисьст.ст. 26, 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно  до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи клопотання ТОВ «МОВЕР МІЛ» та ТОВ «Урочище Журавське», сесія сільської ради   ВИРІШИЛА:

   1.Затвердити «Положення Про  порядок пайової участі замовників

 у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Кривоколінської сільської ради» у новій редакції.

   2.Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради №22/4  від 28.12.2012 року «Про затвердження Порядку і розміру пайової участі замовників будівництва в розвитку інфраструктури сіл Криві Коліна, Чеснопіль, селища Добрянка, Нова Павлівка і Типового договору про пайову участь замовників будівництва в розвитку інфраструктури сіл Криві Коліна, Чеснопіль, селища Добрянка та Нова Павлівка» .

    3.Встановити для забудовників об’єктів містобудування розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Кривоколінської сільської ради  в розмірі:

  0,1% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта   містобудування – для житлових будинків;

  0.1%-  загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта   містобудування – для інших нежитлових  будівель і споруд.

4.Доповнити Положення пунктом 6.3 з наступним змістом:

«Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 30 цього Закону».

   5. Оприлюднити дане рішення на Інтернет-сайті сільської ради.

6.Контроль  за  виконанням   рішення  покласти  на  комісію  сільської  ради  з  питань  планування  бюджету  і  фінансів.

Сільський голова                                                                      О.М.Дяченко

Аналіз  регуляторноговпливудо

проектурішенняКривоколінської  сільськоїради

«Пропайовуучастьзамовників  урозвитку

інфраструктуринаселенихпунктівКривоколінськоїсільськоїради»

          Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення сільської ради «Про пайову участь замовників  у розвитку інфраструктури населених пунктів Кривоколінської сільської ради».

Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

                     1. Опис проблеми,   яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

        Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою населених пунктів фінансується за рахунок коштів сільського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів дасть можливість компенсувати витрати сільського бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території населених пунктів.

Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури населених пунктів Кривоколінської сільської радирозроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».

2. Цілі (мета) регулювання.

Метою даного регулювання є:

-  реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території населених пунктів.

-створення сприятливого клімату для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання (інвесторів) на  адміністративній території Кривоколінської сільської ради .

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів

досягнення встановлених цілей.

            У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат місцевого бюджету та подальшого занепаду інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Кривоколінської сільської ради одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Кривоколінської сільської ради відповідно до чинного законодавства належить Кривоколінській сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Кривоколінської сільської ради для виконання на території населених пунктів Кривоколінської сільської ради , що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4.  Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів.

- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановлені граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

- чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Кривоколінської сільської ради.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти сільської інфраструктури, а також буде сприяти  рівномірному  розвитку інфраструктури по всій території населених пунктів.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

- збільшення надходжень на розвиток інфраструктури;

- вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням  розвитку інфраструктури населених пунктів.

відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

- право реалізувати свій проект будівництва на території населених пунктів;

сплата пайового внеску

Мешканці населених пунктів

- право реалізувати свій проект будівництва на території села;

- покращення рівня життя  та соціального забезпечення  населення на основі створення благодійних умов для розвитку села.

сплата пайового внеску

7.Термін дії регуляторного акту.

           Рішення Кривоколінської сільської ради «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Кривоколінської сільської ради» є загальнообов’язковим до застосування на території населених пунктів Кривоколінської сільської ради та термін його дії не обмежений.

Потреби визначити строк дії даного акту не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

8. Визначення показників результативності рішення.

Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть:

- розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

- результати направлення  пайових  внесків на розвиток інфраструктури населених пунктів.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Кривоколінської сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.

Секретар сільської ради                                             А.В.Півторак